نکات ایمنی در رابطه با پمپ

 • جهت چک کردن دمای بیرینگ الکتروموتور که از روی پوسته الکتروموتور صورت می گیرد ،پوسته الکتروموتور را توسط پشت دست لمس کنید تا در صورت وجود اتصال در بدنه،دچار برق گرفتگی نشوید.
 • در هنگام بهره برداری از پمپ دقت کنید که حفاظ کوپلینگ نصب شده باشد، عدم نصب حفاظ می تواند باعث صدمات شخص بهره بردار شود.
 • قبل از انجام تعمیرات بر روی پمپ در محل سایت،موتور ر ا خاموش و قفل نمایید.اگر پمپ در هنگام باز کردن، ناگهان شروع به کار کند،موجب صدمات بدنی خواهد شد.
 • اگر پمپ سیالی داغ را پمپاژ می کند و برای تعمیرات نیاز به ت خلیه آن وجود دارد،ابتدا صبر کنید تا سیال خنک شود و سپس آن را تخلیه کنید. اگر سیال در صورت خنک شدن جامد می شود،بایستی سیال را به صورت داغ تخلیه نمود ولی در هنگام تخلیه از وسائل استحفاظی مناسب برای این منظور استفاده کنید.
 • در صورتی که پمپ جهت پمپاژ سیال گرم استفاده می شود،جهت تست دمای قسمتهای مختلف مانند بیرینگ های پمپ و الکتروموتور و پوسته پمپ از دست استفاده نکرده و از تجهیزات اندازه گیری دما مانند انواع ترمومترها استفاده کنید.
شرکت فیام
 • جهت جلوگیری از صدمه به پمپ، تنظیم دبی را هیچ گاه از طریق شیر مکش انجام ندهید.در صور ت ثابت بودن دور موتور، در پمپهای سانتریفوژ افزایش یا کاهش دبی از طریق باز و بسته کردن شیر خروجی انجام می شود ،در پمپهای دنده ای تنظیم دبی از طریق باز و بسته کردن مسیر بای پاس انجام می شود و در پمپ های پلانجری افزایش یا کاهش دبی از طریق تنظیم استروک انجام می شود.
 • در لوله خروجی پمپها بایستی حتماً فشارسنج نصب شده باشدو بهتر است که لوله ورودی نیز مجهز به فشارسنج باشد . فشارسنج ها را طبق برنامه زمانبندی شده کالیبره کنید تا عملکرد درستی داشته باشند،خصوصاً برای پمپهای جابجایی که شیر اطمینان آنها ممکن است بنا به دلایلی در زمان لازم کار نکند و لذا نیاز به نظارت بر فشار الزامی است.
 • دست و پاهای خود را از قسمتهای دو ار دور نگه د ارید و اگر پمپ در حال کارکردن است از تماس مستقیم انگشتان با قسمت های دوار خودداری کنید.
 • محوطه اطراف پمپ را خشک نگه دارید. اگر نشتی وجود دارد مرتبا آنرا خشک کنید تا امکان لغزش و صدمات وجود نداش ته باشد و همیشه بخاطر داشته باشید بخار آب ناشی از تبخیر،باعث زنگ زدن و کاهش شدید طول عمر مفید بیرینگها و دیگر قطعات پمپ می گردد.
شرکت فیام
 • از آنجا که پمپ با الکتروموتور در تماس است ،امکان برق گرفتگی در هنگام تماس با پمپ وجود دارد.
 • اگر مشکل جدی برای پمپ بوجود آمد مانند نشتی فوق العاده زیاد،سریعا پمپ را خاموش کرده و نسبت به رفع مشکل اقدام کنید.حتی الامکان باید سعی کنید با همان شرایط به بهره برد اری ادامه ندهید چون ممکن است خراب ی شدید پمپ و صدمات شخصی را به همراه داشته باشد.
 • قبل از اتصال کوپلی نگ پمپ و موتور ،جهت چرخش موتور را تعیین کرده و از آن اطمینان حاصل کنید.
 • هر گز از پمپ در شرایط کاری غیر از شرایط گفته شده د ر پمپ مربوطه استفاده نکنید. پمپ در کارخانه سازنده ب رای شرایط گفته شده در تست شده است . بهره برداری از پمپ در شرایط بالاتر از شرایط ذکر شده ،ممکن است باعث خرابی شدید پمپ و تجهیزات جانبی شود.
 • همیشه برای مقابله با آتش سوزی آماده باشید.
 • از نصب علائم اخطار لازم در هنگام عملیا ت تعمیرات در مکانهای مناسب اطمینان حاصل کنید.
 • از روشنائی محوطه پمپ،جهت انجام عملیات و کارهای لازم بر روی پمپ اطمینان حاصل کنید.
 • از سالم بودن روکش کابله ای برق و وایررینگ و قرار داشتن آنها در جهت جلوگیری از برق گرفتگی، اطمینان حاصل کنید.
شرکت فیام
 •  دقت کنید که شیرهای اطمینان در پمپهای جابجایی مثبت طبق برنامه زمانبندی شده،تست و کالیبره شوند.
 • محوطه اطراف پمپ را باید حتی الامکان تمیز نگه دا رید و از کثیف شدن محوطه به علت نشتی سیال و یا در حین تخلیه پمپ جلوگیری کنید.در صورتی که علارغم توجهات به عمل آمده محوطه کثیف می شود،بایست ی محوطه اطراف پمپ را شست. جهت شستشو از آب و بخار استفاده می کنند. در صورتی که آب و بخار قادر به تمیز کردن محل نباشد بایستی با حلال منا سب عمل شستشو را انجام داد . در صورتی که شستشو با حلال خطرناک باشد،محلی که سیال پمپ شونده بر روی آن ریخته است را با شن و ماسه بپوشانید تا خطر لغزیدن از بین برود.

شرکت فیام عرضه کننده انواع پمپ