[تعداد: ۱   میانگین: ۵/۵]

خروجی قدرت موتور در هنگام انتخاب یک موتور الکتریکی برای هر نوع کاربرد مهم است. با این حال، خروجی قدرت می تواند یک مسئله پیچیده باشد، زیرا که توسط بسیاری از عوامل، به ویژه سرعت موتور و گشتاور تعیین می شود. برای درک یک موتور مناسب برای برنامه خود، مهم است که ابتدا تفاوت بین سرعت و گشتاور و تاثیر هر کدام را در قدرت خروجی یک موتور بدانید.

محاسبه گشتاور الکترو موتور و الکترو گیربکس

مبانی سرعت و گشتاور

برای درک مفاهیم سرعت و گشتاور، ما باید با تعریف هر اصطلاح شروع کنیم:

  • سرعت: سرعت موتور، در فرم اصلی آن، میزان سرعت چرخش موتور است. سرعت موتور الکتریکی در چرخش در دقیقه و یا RPM اندازه گیری می شود.
  • گشتاور: خروجی گشتاور یک موتور، در شکل اولیه آن، مقدار نیروی چرخشی است که موتور ایجاد می کند. گشتاور یک موتور الکتریکی در پوند در هر نیروی اینچ یا پوند در ثانیه اندازه گیری می شود.

این دو عامل عمدتا قدرت خروجی یک موتور الکتریکی را تعیین می کنند. قدرت را می توان با معادله زیر تعریف کرد: قدرت (P) = سرعت (w) x گشتاور (T).

با توجه به سرعت و گشتاور در هنگام استخراج موتورهای الکتریکی

سرعت و گشتاور متغیرهای کلیدی در تعیین قدرت مورد نیاز موتور است. این اطلاعات در انتخاب موتور مناسب برای یک برنامه کاربردی بسیار مهم است. انتخاب یک موتور که سرعت مناسب مورد نیاز برای یک برنامه را فراهم می کند، اما نه گشتاور کم، منجر به مسائل عملیاتی خواهد شد. برعکس، یک موتور که با امتیاز گشتاور لازم مواجه می شود، اما فاقد سرعت مورد نیاز است، ممکن است مناسب برای برنامه مناسب باشد.

خوشبختانه، هنگامی که یک موتور با اندازه مناسب را انتخاب می کنید، شما انعطاف پذیری برای کاهش سرعت و گشتاور برای برآورده ساختن الزامات برای یک برنامه دارید. شما می توانید هر عامل را با تنظیم اندازه سیم و تعداد نوبت سیم در موتور تغییر دهید. چرخش بیشتر از سیم کوچکتر باعث می شود گشتاور بیشتر، به هزینه سرعت. در عوض، با پیچاندن چرخش های کمتر از یک اندازه بزرگتر سیم، می توانید سرعت بیشتری به دست آورید، اما بعد از آن، کاهش گشتاور را خواهید دید.

موتور مناسب برای برنامه خاص خود را انتخاب کنید

تعادل سرعت و عوامل گشتاور یک موتور الکتریکی مهم است. در فیام موتور، کارشناسان موتورهای الکتریکی و موتورهای دنده شما مشاوره ای را در اختیار شما قرار می دهند و به شما برای انتخاب یک محصول مناسب کمک میکند.