اتوماسیون صنعتی چیست؟

امروزه رقابت پذیری بسیار بالا در صنعت، کیفیت بالا و سازگارترین محصولات را با قیمت رقابتی عرضه می کند. برای حل این چالش تعداد صنایع با توجه به طرح های مختلف محصول جدید و تکنیک های تولید یکپارچه به موازات استفاده از دستگاه های خودکار.

یکی از حرکت های قابل توجه و تاثیرگذار برای راه حل های چالش فوق، اتوماسیون صنعتی است. اتوماسیون صنعتی برای افزایش کیفیت محصول، قابلیت اطمینان و میزان تولید، در حالی که کاهش هزینه های تولید و طراحی با اتخاذ فن آوری ها و خدمات جدید، نوآورانه و یکپارچه را تسهیل می کند.

از سوی دیگر، اتوماسیون به جای دخالت انسان با استفاده از دستورالعمل های برنامه نویسی منطقی و ماشین های قدرتمند جایگزین می شود.